Zespół ZEPiKU

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, prof. ucz.
Zainteresowania:

Semantyka językoznawcza
Nauczanie polskiego jako języka rodzimego oraz obcego
Stylistyka i tekstologia

e-mail: amikolajczuk@tlen.pl
PBN     ORCID
dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
 
Zastępca dyrektora Instytutu Polonistyki Stosowanej
Kierownik Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Zainteresowania:

Zagadnienia komunikacji językowej
Język polski w mediach elektronicznych
Socjolingwistyka
Rozwój mowy i myślenia u dzieci
Psycholingwistyka
Metodyka języka polskiego
Edukacja medialna
Literatura dla dzieci i młodzieży

e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr hab. Jarosław Klejnocki
Zainteresowania:

e-mail: j.klejnocki@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr Helena Balcerek
Zainteresowania:

Edukacja polonistyczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie w ramach kształcenia językowego uczniów z ASD
Metodyka języka polskiego, łączenie celów edukacyjnych języka polskiego z celami terapeutycznymi wynikającymi ze specyfiki zaburzeń lub dysfunkcji ucznia
System kształcenia integracyjnego na poziomie szkoły podstawowej (wyrównywanie szans edukacyjnych)
Edukacja filmowa, medialna
Socjolingwistyka

e-mail: helena.balcerek@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr Michał Friedrich
 
Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
Zainteresowania:

Poezja doby baroku
Literatura przełomu XX i XXI wieku
Mitologie europejskie
Metodyka nauczania języka polskiego
Antropologia kultury
Kontrkultura

e-mail: m.friedrich@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr Joanna Frużyńska
Zainteresowania:

e-mail: j.fruzynska@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr Katarzyna Maciejak
 
Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunku filologia polska
Opiekun studentów na specjalizacji nauczycielskiej
Zainteresowania:

Współczesny język polski
Socjolingwistyka
Nauczanie języka polskiego
Edukacja medialna

e-mail: k.maciejak@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr Piotr Ślusarczyk
Zainteresowania:

Inspiracje religijne, filozoficzne i polityczne w literaturze Europy Środkowej
Historiografia oświeceniowa
Dydaktyka polonistyczna

e-mail: p.slusarczyk@uw.edu.pl
PBN     ORCID
dr Jan Zdunik
Zainteresowania:

Historia literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego
Związki literatury i psychologii oraz literatury i psychoterapii
Metodyka literatury polskiej

e-mail: jan.zdunik@uw.edu.pl
PBN     ORCID
mgr Ewa Kozłowska
 
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia polska oraz logopedia ogólna i kliniczna
Kierownik studiów podyplomowych Filologia polska w praktyce
Zainteresowania:

e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Doktorantki
mgr Katarzyna Chamienia
Promotor: dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
Promotor pomocniczy: dr Beata Jędyrka
mgr Monika Gryboś
Pracownicy emerytowani
prof. Bogdan Owczarek
prof. Jerzy Podracki
doc. dr Tomasz Wroczyński
Zainteresowania:

Literatura polska XX wieku
Eseistyka
Gatunki niefabularne
Metodyka i dydaktyka szkolna

PBN
dr Ewa Bem-Wiśniewska
dr Tomasz Kowalczuk