Specjalizacja nauczycielska

Język polski jako przedmiot szkolny obejmuje wiele różnorodnych aspektów kształcenia i wychowania. Tworząc program specjalizacji nauczycielskiej, pamiętamy o tym, aby nieustannie zastanawiać się, jaką rolę odgrywają lekcje języka polskiego w reformowanej szkole, zwłaszcza w kontekście szybko następujących zmian kulturowo-społecznych.

Zajęcia, jakie oferujemy studentom w ramach specjalizacji nauczycielskiej (i glottodydaktycznej), wprowadzają przyszłych nauczycieli języka polskiego w szerokie spektrum zagadnień związanych z dydaktyką przedmiotową, przybliżają różnorodne obszary i aspekty pracy polonisty w szkole.

Na studiach I stopnia, obok zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki języka polskiego w szkole, studenci odbywają ćwiczenia poświęcone mechanizmom uczenia się i strategiom nauczania, literaturze dla dzieci i młodzieży, edukacji medialnej, uczestniczą w warsztatach poświęconych gatunkom wypowiedzi w szkole oraz emisji głosu i technice mowy, poznają podręczniki i programy polonistyczne oraz elementy prawa oświatowego.

Specjalizacja nauczycielska jest jedyną specjalizacją, która ma kontynuację na studiach II stopnia. Studenci studiów magisterskich rozszerzają swoje kompetencje nauczycieli polonistów zarówno na ćwiczeniach z metodyki, jak i na zajęciach z psycholingwistyki, z kontekstów nauczania języka polskiego, w ramach warsztatu interpretacji tekstu czy technik autoprezentacji.

Integralną częścią kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej są praktyki zawodowe realizowane na różnych etapach edukacyjnych (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) — w ramach ćwiczeń z metodyki studenci odbywają praktyki śródroczne, hospitując lekcje języka polskiego w szkołach.