Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

sprawuje opiekę nad najstarszą specjalizacją zawodową na kierunku filologia polska, czyli specjalizacją nauczycielską. Powstał z połączenia Zakładu Edukacji Językowej i Zakładu Edukacji Literackiej będących pierwotnie w strukturach Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Literatury Polskiej.

Jako zespół zajmujący się kształceniem nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów (do 2017 r.) oraz szkół średnich przede wszystkim dbamy o dostosowywanie programu specjalizacji nauczycielskiej do permanentnej reformy edukacji. W związku z tym przyglądamy się nieustannie, w jaki sposób zmiany kulturowe, społeczne i wychowawcze wpływają na współczesną szkołę, a co za tym idzie – na uczniów i nauczycieli. Zależy nam, aby uczestnicy specjalizacji nauczycielskiej mieli szansę zdobyć nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności samodoskonalenia się i przystosowywania do ciągle zmieniających się programów nauczania i zmiennej struktury szkolnictwa. Cel ten dobrze odzwierciedla obecna nazwa Zakładu, w której położono nacisk nie tylko na kształcenie polonistyczne, ale także na kształcenie ustawiczne, albowiem zawód nauczyciela to profesja, której towarzyszy stałe podnoszenie kwalifikacji oraz konieczność uzupełniania i weryfikowania wiedzy i umiejętności nie tylko dotyczących przedmiotu język polski, ale także pracy wychowawczej.

Wydział polonistyki UW